Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Yin-Ming Sin…