Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Sheung-ching Lee