Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Rae-won Kim