Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Lai-Yui Lee