Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: King-Tan Yuen…