Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Hiroshi Yamada…