Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Frank Carlopio…