Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: David Bailie…