Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Citra Prima